Header img
Эгези
Шаңгыр-оол Куулар. Шүлүктер Урана Куулар. Шүлүктер Чуруктар Чечен чугаалар Тыва улустуң аас-чогаалдары Тыва шүлүк чогаалдары Аалчыларга
Urana
Экии, шупту! «Куш төлү кая-даа ужар, кижи төлү каяа-даа чоруур» деп тыва улустуң чугаазы бар. Өскен-төрээн черимден ырак черде чурттап чоруур салымныг мен. Ынчалза-даа бөмбүрзектиң кайы-даа талазынга чорааш сагыжымдан, дүжүмден үнмес чуртум бар. Ол азий диптиң төвү - Тыва. Бо сайтты мээң ачам Куулар Шаңгыр-оол Маспыковичиге база тыва чонумга тураскаадып кылдым. Маңаа ачамның шүлүктери, чечен чугаалары болгаш мээң бодумнуң өөренип чораан үемде бижээн шүлүктерим-биле таныштырып көрейн. Ачам ышкаш чурук тырттырарынга ынак болгаш кезек чуруктарымны, база бодумнуң кылып чоруур өске уран чүүлдеримни көргүстүм.Тыва улустуң кезек үлегер домактарын, тоолдарын, тывызыктарын парлап чыып алза, кымга-даа солун апаар деп бодаар мен. Бээр кирип-сонуургап, кичээнгей салганыңар дээш, баш бурунгаар улуу-биле четтиргеним илереттим. Сагыш-сеткилиңерге кирген бодалдарыңарны бижип, артырып каарыңарга идегедим.
Footer img
23769542031 0e444da859
Чанар, чанар! Тываже орук.